Selecteer een pagina

Thuiszitters

Sinds 2006 steeg het aantal thuiszitters op lichamelijke en psychische gronden van 1978 naar 5736. Dat is een verdriedubbeling.. Passend onderwijs zou hier verbetering in moeten brengen maar sinds de invoering in 2014 is er zelfs ook nog een groei van 29 % geweest. In 2016 heeft de staatssecretaris onderzoek laten doen naar oorzaken van de groei.

‘Zeer lange wachtlijsten en stuklopen op financiering’

Oorzaken

Oorzaken zijn zeer lange wachtlijsten bij de GGZ en ambulante zorg. Verder is het passend onderwijs nog niet goed van de grond gekomen. Zo ervaren leerplichtorganisaties dat er nog steeds jeugdigen zijn waarvoor geen passende plek wordt gevonden. Dit heeft onder andere te maken met een tekort aan plaatsen in bepaalde scholen en trajecten. Soms worden er wel maattrajecten bedacht, maar ‘loopt het stuk’ op de financiering. Ook zijn er nog steeds situaties waarin ouders en school er samen niet uitkomen. Indien er geen passende plek of traject beschikbaar is, kan dit resulteren in een vrijstelling 5 onder a.

Leerplichtambtenaren menen dat het aantal vrijstellingen op psychische gronden is toegenomen. Aan de ene kant wordt dit door hen verklaard door de veranderende maatschappij waarin (door prestatiedruk en groepsdruk) steeds meer eisen gesteld worden aan jeugdigen.

Mogelijke oplossingen

‘Er zou een heel intensieve samenwerking moeten komen tussen gezondheidszorg en onderwijs.’ Hoewel er al meer onderwijs-zorgcombinaties mogelijk zijn dan voorheen, geven leerplichtorganisaties aan dat op dit gebied nog meer winst valt te behalen. Daarnaast kan in de praktijk de financiering een (groot) knelpunt zijn.

‘Professionaliteit in de klas, daar valt nog een slag in te slaan.’

Professionaliteit in de klas, daar valt nog een slag in te slaan.’  Sommige leerplichtorganisaties zijn van mening dat scholen nog meer toegerust moeten worden om leerlingen met een extra begeleidings-/zorgbehoefte binnen te kunnen houden. Versterk de differentiatievaardigheden van onderwijspersoneel en aanbod van alternatieven om het onderwijs meer toegerust te laten zijn om jeugdigen binnen te houden.

Psychische uitval is dus eigenlijk het grootste probleem. En de lange trajecten, wachtlijsten en hoge kosten zijn de grootste knelpunten. Maar helaas wordt de lang verwachtte hulp ook nog  bijna  altijd geboden op gedragsniveau. Gedrag in de klas, ondersteuning met medicijnen om het gedrag te veranderen, praten óver het kind met allerlei specialisten.

Wie vraagt er aan het kind zelf wat er speelt in zijn hoofd?

Maar wanneer komt het kind zelf aan het woord. Wie vraagt er aan het kind wat er speelt in zijn hoofd? Want daar zit de oplossing. Bij de beleving van het kind. Als je daarop inzet en die nare beleving neutraliseert is het probleem al minimaal gehalveerd. En dat doet de MatriXmethode. De eigen unieke beleving van de niet goed werkende innerlijke strategieën aanpakken. Zodat ze er nooit meer last van hebben.

Hiermee kunnen kinderen snel worden geholpen. Zonder wachtlijsten kunnen ze hun eigen interne belevingen leren neutraliseren.  En vervolgens zowel voor leerprocessen als mentale processen de regie nemen over hun eigen gedachten en emoties. Volle hoofden, leren HOE te leren en angsten, trauma’s en blokkades kunnen worden opgelost door de leerling zelf.

Maar niet alleen heeft de MatriXmethode het doel dingen op te lossen, nog belangrijker is de preventie.

Preventie

Leer elke leerling van jongs af aan  hoe zijn hoofd werkt en hoe hij zelf de regie krijgt over zijn gedachten en emoties dan voorkomt dat op latere leeftijd heel veel uitval en stress. Neem bijvoorbeeld een hoogbegaafd kind, of een kind met PDD-NOS of autisme.  Dat zijn namelijk voor een groot deel de kinderen die thuis komen te zitten, puur en alleen omdat ze het niet redden , mentaal gezien, om mee te draaien in een ‘normale’ klas.

de innerlijke beleving… is voor elk kind uniek.

Vraag aan het kind: “die Hoogbegaafdheid, wat is dat voor jou? Welke nare belevingen komen daarbij in je op?” Dan kun je aan de slag met de innerlijke beleving. En die is voor elk kind uniek, want elk kind heeft een andere aanpak en dus een andere oplossing.

En dát is nu precies wat de MatriXmethode kan betekenen, voor het kind, voor het onderwijs en voor de hele maatschappij.

Oplossen en voorkómen van gedoe in de hoofden van iedereen. Neem contact op voor meer informatie over de MatriXmethode info@bewegenaanzee.nl