Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bewegen aan zee B.V.(BAZ) gevestigd te Den Haag
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62256874
In deze Algemene voorwaarden zijn diverse bepalingen opgenomen betreffende:
Artikel 1 – Coaching
Artikel 2 – workshops en trainingen BAZ
Artikel 3 – Algemeen
Artikel 1 – Coaching
1.1 Coaching voor individuele hulpvrager:
1.1.1 De hulpvrager bestelt een coaching via website (inclusief directe betaling), mail of telefonisch.
BAZ stuurt de bevestigingsmail of bericht.
1.1.2 Voor annulering van de coaching geldt dat dit uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats
dient te vinden. Daarna wordt geen restitutie van de betaling gegeven. De coaching dient te zijn
voldaan voorafgaand aan de behandeling of uiterlijk 10 dagen na de coaching indien dat is
afgesproken.
1.1.3 BAZ heeft een inspanningsverplichting.
1.1.4 BAZ verplicht zich tot geheimhouding volgens de wet AVG.
1.1.5 BAZ heeft het recht om de locatie van de coaching te wijzigen indien dat noodzakelijk is.
1.2 Coaching via opdrachtgever:
1.2.1 Er wordt een offerte voor een traject voor de hulpvrager opgemaakt door BAZ en deze is
vrijblijvend tot de vermelde datum.
1.2.2 Zodra de offerte door beide partijen getekend is, wordt deze beschouwd als een opdracht en
zodanig behandeld. Dit betekent dat de bepalingen in de offerte, zoals het tarief, de
betalingstermijn, maar ook of en hoe er terugkoppeling plaats zal vinden, van kracht zijn.
1.2.3 De opdrachtgever ontvangt -na het tekenen van de offerte- de factuur plus Algemene
voorwaarden. De hulpvrager ontvangt de bevestigingsmail.
1.2.4 Bij annulering van een afspraak geldt dat dit uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats dient te
vinden. De afspraak kan dan kosteloos verzet worden. Wordt de afspraak binnen 24 uur voor
aanvang van de afspraak afgezegd of verzet, dan wordt de afspraak als een coaching
beschouwd en in rekening gebracht.
ARTIKEL 2 – Workshops en trainingen
2.1 Aanmelding individuele deelnemer
2.1.1 Het criterium om toegelaten te worden tot de 5-daagse training is, dat de deelnemer een
Onderwijsbevoegdheid heeft
2.1.2 De deelnemer dient zich aan te melden voor een training door het inschrijfformulier op de
website volledig in te vullen en te versturen.
2.1.3 De deelnemer is dan pas officieel ingeschreven als de aanmelding bevestigd is door BAZ.
2.1.4 In het geval een maximaal aantal deelnemers is bereikt voor een training (zulks ter
beoordeling van BAZ), wordt de deelnemer een alternatieve datum voorgesteld. Is het niet
mogelijk om de deelnemer in een andere training deel te laten nemen, dan kan de
inschrijving kosteloos geannuleerd worden.
2.1.5 Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training (zulks ter beoordeling van BAZ
) behoudt BAZ zich het recht voor om deze training te annuleren. De deelnemer wordt een
alternatieve datum voorgesteld. Is het niet mogelijk om de deelnemer in een andere training
deel te laten nemen, dan kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.
2.1.6 Op al onze trajecten geldt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving, waarbinnen alle
trajecten kosteloos geannuleerd kunnen worden.
2.2 Betaling individuele deelnemer: vooraf via ideal
2.2.1 De factuur van de training wordt direct bij inschrijving voldaan.
2.2.2 Schrijft de deelnemer zich binnen 6 weken voor aanvang van de training in, dan dient het
volledige factuurbedrag per ommegaande voldaan te worden.
2.2.3 Indien het volledige factuurbedrag niet voldaan is ten tijde dat de training aanvangt, kan
BAZ de deelnemer de toegang tot de training weigeren. De betalingsverplichting blijft te allen tijde
bestaan.
2.3 Annulering training door individuele deelnemer:
2.3.1 Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij
annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor aanvang van de training is 50% van het volledige
bedrag verschuldigd en bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is 100% van het volledige
bedrag verschuldigd.
2.3.2 Indien een individuele deelnemer onverhoopt een bepaalde trainingsdag niet kan volgen,
dan vindt er geen restitutie plaats. De deelnemer kan deze dag eventueel inhalen bij dezelfde
soort training op een andere datum, zulks in samenspraak met het BAZ.
2.4 Aanmelden incompany training:
2.4.1 Voor een incompany training wordt een offerte gemaakt door BAZ. Deze offerte is een
vrijblijvend aanbod tot de vermelde datum.
2.4.2 Zodra de offerte door beide partijen getekend is, wordt deze beschouwd als een opdracht en
zodanig behandeld. Dit betekent dat de bepalingen in de offerte, zoals het tarief en de
betalingstermijn, van kracht zijn.
2.5 Volgen van de training (individueel of incompany):
2.5.1 De deelnemer heeft nimmer een mogelijkheid tot vrijstelling van een of meerdere dagen van
de training.
2.5.2 De deelnemer dient alle dagen gevolgd te hebben om de praktijkdag te mogen doen.
2.5.3 Uitsluitend na het met goed gevolg afleggen van de praktijkdag ontvangt de deelnemer een
certificaat, welke 1 jaar geldig is. Zulks altijd ter beoordeling van de trainer.
2.5.4 Indien de trainer de deelnemer niet voldoende in staat acht om de praktijkdag te doen, dan
wordt in overleg met BAZ een traject uitgestippeld om de deelnemer in staat te stellen om
alsnog de praktijkdag te doen.
2.5.5 Indien de trainer tijdens de praktijkdag constateert dat de deelnemer niet de vereiste
vaardigheden laat zien dan zal dat duidelijk aangegeven worden aan de deelnemer. Een
gesprek zal daarop volgen om in gezamenlijk overleg af te spreken hoe de deelnemer wel de
vereiste kwalificaties zal tonen om alsnog het certificaat te halen.
2.5.6 Bij gebleken incompetentie van de deelnemer wordt de deelnemer verdere toegang tot de
training geweigerd. Zulks altijd ter beoordeling van BAZ. In samenspraak zal dan een
eventuele restitutie besproken worden.
2.5. BAZ heeft het recht om de training geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
2.5.8 BAZ heeft het recht om de locatie van een training te wijzigen indien dat noodzakelijk is.
2.6 Hercertificering
2.6.1 Na het behalen van het certificaat wordt de gecertificeerde de kans gegeven om zich te
laten hertoetsen, waarna een bewijs van deelname verkregen kan worden na gebleken
geschiktheid, zulks ter beoordeling van BAZ. Deze hertoetsen worden ieder kalenderjaar
aangeboden door BAZ.
Artikel 3 – Algemeen
3.1 Inspanningsverplichting
3.1.1 BAZ zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
de gemaakte afspraken uitvoeren middels een inspanningsverplichting, zulks op grond van de
op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
3.2 Aansprakelijkheid
3.2.1 BAZ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat BAZ is uitgegaan van
onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
3.2.2 BAZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van
gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de
redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het BAZ aan de opdracht te laten
beantwoorden. BAZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3.4 Privacy
3.4.1 BAZ is gebonden aan hun privacyverklaring volgens de wet AVG.
3.5 Klachtenprocedure
3.5.1 Klachten dienen binnen 8 dagen na de training of coaching bij het BAZ kenbaar gemaakt te
Worden. De kwaliteitsmanager zal binnen 1 week na ontvangst van de klacht contact opnemen met de
klager met het doel om er samen binnen 2 weken uit te komen. Mocht dit niet lukken binnen deze
termijn, dan wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.
Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen worden, dan treedt art. 4.6.2 in werking.
3.5.2 Klachten worden bewaard voor de duur van 2 jaar.
3.6 Slotbepalingen
3.6.1 Op alle overeenkomsten gesloten tussen BAZ en de opdrachtgever is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
3.6.2 Geschillen worden voorgelegd aan de onafhankelijke derde t.w. Advocatenkantoor DVDW te
Den Haag. Het advies wat hieruit voortvloeit is bindend.
3.7 Diversen
3.7. Bewegen Aan Zee BV. is gevestigd te (Goudlaan 29, 2544 EG) Den Haag. Het BTWidentificatienummer is NL824021952B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een
overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan bovengenoemd adres of naar het email adres
zoals staat aangegeven op de internetsite. info@bewegenaanzee.nl